XXXV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10. Wnioski i interpelacje.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku
o godz. 10.00 w sali remizy OSP w Łomazach.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz