Spotkanie w sprawie wydania decyzji

lomazyZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405.) art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Wójt Gminy Łomazy zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie czterech budynków inwentarskich typu kurnik na działce nr 644 w Łomazach.

Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną) do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań możliwe będzie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego Zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 27, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 29.11.2018 r. o godz. 15:00 w sali remizy OSP w Łomazach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wszystkich zainteresowanych zawiadamiam o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu i zapoznaniu się z dokumentacją sprawy. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji w tej sprawie.