V sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.


6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r..
7. Informacja z działalności Komisariatu Policji w Wisznicach za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łomazy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
14. Oświadczenia i wnioski Radnych.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 13.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja