Wzmożenie działań prewencyjnych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej realizując polecenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który po analizie zdarzeń (pożarów) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w wyniku, których nastąpił zgon użytkowników, stwierdzając ich znaczny wzrost zwraca się z prośbą o podjęcie wszechstronnych działań zmierzających do ograniczenia ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych.

W związku z tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej podejmuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z prośbą o przekazanie tej informacji do podległych terytorialnie innych podmiotów i organizacji prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Zaleca się wzmożenie działań prewencyjnych w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zamieszkiwanych przez osoby starsze oraz samotnie mieszkające, mających na celu uświadomienie możliwości wystąpienia pożaru, wybuchu gazu lub zatrucia tlenkiem węgla ze względu na zły stan techniczny lub nieprawidłowe użytkowanie w szczególności instalacji ogrzewczych oraz elektroenergetycznych, które są główną przyczyną w/w zagrożeń.

 

Ponadto należy kontynuować działania informacyjne zmierzające do podniesienia świadomości użytkowników omawianych budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, włączając w to popularyzacje idei ich wyposażania w urządzenia sygnalizacji pożarowej, którymi w tym przypadku mogą być niedrogie autonomiczne czujki dymu, tlenku węgla oraz gazu. Należy również zwrócić uwagę na sposób oraz miejsce składowania opału, drożność przewodów wentylacyjnych (zaklejone kratki wentylacyjne), i inne mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

 

Intensyfikując działania edukacyjne i informacyjne w tym zakresie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej proponuje wykorzystać materiały informacyjne dostępne na stronach internetowych:
1. https://strazbiala.pl/prewencja/porady,
2. https://www.straz.lublin.pl/porady,
3. https://www.straz.gov.pl/porady/index,
jednostek PSP (na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym)
i przekazanie ich jednostkom pomocy społecznej.

Zwracamy się również z prośbą o włączenie do tych działań, lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu udzielenia pomocy przy ocenie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Czujka
Pożar co robić
Sezon grzewczy