OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁOMAZY

lomazyw sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIV/175/17 Rady Gminy Łomazy z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 1400 .


Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn zm.) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.


Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 11 lipca 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łomazy, osobiście w Urzędzie Gminy Łomazy, pocztą na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, ustnie do protokołu w pok. nr 21 Urzędu Gminy Łomazy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łomazy.

Ogłoszenie