IX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów rejonowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Łomazach oraz nadania statutu Klubu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/54/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Łomazy i Sołtysom Gminy Łomazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dzierżawę nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
15. Oświadczenia i wnioski Radnych.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 roku
o godz. 9.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński