X sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz § 22 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Łomazy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/247/18 Rady Gminy Łomazy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomazy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 5226), z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja