DOFINANSOWANIE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

plakat zielawaUrząd Gminy Łomazy oraz Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”.

Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49 z nich.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących obszar Doliny Zielawy (tj. Gmina Wisznice, Gmina Jabłoń, Gmina Milanów, Gmina Podedwórze, Gmina Rossosz, Gmina Sosnówka, Gmina Łomazy), pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach;

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat;
3. osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci: Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu w wysokości do 27 126,48 zł netto.

Wsparcie pomostowe – w wysokości do 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel (83) 378 21 19, 724-600-303, fax: (0 83) 378 20 39 w terminie od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. w godzinach od 08:00 do 15:00 wypełniony i podpisany tylko FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zalecane jest wypełnienie elektroniczne dokumentu ze względu na jego czytelność. Formularz rekrutacyjny można złożyć także za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz wpłynie do Biura Projektu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY dostępny jest na stronie internetowej: www.wisznice.pl i www.bfr-bialapodlaska.pl oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice, pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice od 08:00 do 15:00).

Okres realizacji to 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.

Więcej