Gospodarka Odpadami Komunalnymi

lomazy

Zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010) wprowadza się BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW.

Opłaty należy wpłacać na konto: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450

 

1. Na terenie Gminy Łomazy obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury;
2) metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
3) szkła;
4) bioodpadów;
5) frakcji mokrej;
6) popiołu;
7) odpadów resztkowych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) mebli i odpadów wielkogabarytowych;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) odpadów niebezpiecznych;
15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na swojej nieruchomości i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem, następujących frakcji odpadów:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) frakcja mokra;
6) popiół;
7) odpady resztkowe.

 

3. Ustala się następujące oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:
1) papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) szkło - pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”;
4) bioodpady - pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”;
5) frakcja mokra - pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Frakcja mokra”;
6) popiół - pojemnik lub worek koloru szarego z napisem „Popiół”;
7) odpady resztkowe – pojemnik lub worek koloru czarnego.

WAŻNE: odpady resztkowe – odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, te których nie można wydzielić do pojemników na odpady segregowane i nie można oddać do PSZOK;

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:
a) papier i tektura - raz na kwartał,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,
c) szkło - raz na kwartał,
d) bioodpady – od kwietnia do listopada – raz na dwa tygodnie,
e) frakcja mokra – raz na dwa tygodnie,
f) popiół - od października do maja raz w miesiącu,
g) odpady resztkowe – raz na dwa tygodnie;
2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:
a) papier i tektura - raz na kwartał,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie,
c) szkło - raz na kwartał,
d) bioodpady – od kwietnia do listopada – raz na tydzień,
e) frakcja mokra – raz na tydzień,
f) popiół - od października do maja raz w miesiącu,
g) odpady resztkowe – raz na tydzień.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie przez gminę i przedsiębiorcę, z którym Gmina Łomazy ma zawartą umowę na odbiór odpadów z terenu gminy Łomazy.
3. Harmonogram odbioru odpadów podawany jest do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Łomazy www.lomazy.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi oraz przekazywany właścicielom nieruchomości w Urzędzie Gminy i u Sołtysów .

HARMONOGRAMY BĘDĄ DOSTEPNE OD DNIA 10.01.2020 R.

Metody ustalenia opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty
1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Łomazy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej .
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie w wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w p. 2, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
4. Ustala się zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej. Zwolnienie przysługuje w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.
5. Zgodnie z wypełnioną nową deklaracją o posiadaniu kompostownika bioodpady nie będą odbierane z tych gospodarstw.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomazy NR XIII/90/19 z dnia 30 grudnia 2019r wprowadzono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, którą należy złożyć do UG Łomazy do dnia 31-01-2020r.
Formularze deklaracji dostępne są w urzędzie gminy, u sołtysów wsi i na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.

PSZOK
1. Gmina Łomazy organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK. Lokalizacja PSZOK i terminy odbioru opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy SZEŚĆ RAZY W ROKU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM w godz. 8.00-13.00 NA TERENIE DAWNEJ BAZY SKR przy ul. Rolniczej 2
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy odbierane są nieodpłatnie.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tekturę;
2) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) popiół;
6) odpady resztkowe;
6) przeterminowane leki;
7) meble i odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) odpady niebezpieczne i chemikalia;
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
5. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.
7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj wskazuje na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na rok 2020 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska.

.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
Harmonogram
Deklaracja

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady „metale i tworzywa sztuczne” po uprzednim zabezpieczeniu w woreczek foliowy.

Wyjaśnienie pojęć
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
- które były narażone na zakażenie koronawirusem
- zakażone koronawirusem
- mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem ,
- chorych na COVID-19

Wytyczne szczegółowe
Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.
A. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

B. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
- po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
- Worki powinny być oznaczone symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów

Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej.
Gminy:
a) zapewniają odbiór odpadów nie rzadziej niż co 7 dni , organizują odpowiedni transport, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów
b)zapewniają dezynfekcję pojemników wielokrotnego użytku.