WYBORY PREZYDENCKIE 2020

wybory gmina lomazyZaświadczenie o prawie do głosowania
Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania .
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim może głosować w dowolnym obwodzie głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców(tj. zameldowany na pobyt stały lub jest wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów. tj. do 8 maja 2020r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wniosek o wydanie zaświadczenia


Dla wyborców ujętych w rejestrze/spisie wyborców Gminy Łomazy zaświadczenie można pobrać w:

Urząd Gminy Łomazy
Plac Jagielloński 27
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.


Głosowanie przez pełnomocnika

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

Dopisanie wyborcy do spisu
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców Wyborca – czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały ( w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) – wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru – nigdzie niezamieszkały.
Może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2020r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze, której przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców


Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną korzystając ze strony www.gov.pl w tym celu należy potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy profilu zaufanego e PUAP lub e-dowodu.


WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Krok po kroku

Mieszkasz na terenie gminy Łomazy, ale nie masz meldunku? A może mieszkasz tu na co dzień, ale jesteś obywatelem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować na terenie gminy Łomazy – złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
1. Pobierz wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Gminy Łomazy.
3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość(+ kserokopia tego dokumentu).
4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie gminy Łomazy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców