XV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łomazy za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Łomazach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomazy na rok szkolny 2020/2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
16. Oświadczenia i wnioski Radnych.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku
o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, ul. Małobrzeska 13.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński