XVI Sesja Rady Gminy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XVI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomazy prawa własności nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Łomazy na lata 2020-2035”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/110/20 Rady Gminy Łomazy z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Łomazy polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy-Kolembrody-Wiski dł. 9,0 km.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie oraz uchwalenia Statutu.
13. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku
o godz. 9.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, ul. Małobrzeska 13.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński