Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników

W związku z art. 122 ustawy z dnia 7 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 1148) Wójt Gminy Łomazy informuje wszystkich pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego, że przysługuje im dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:
- w przypadku nauki zawodu: do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia wyniesie mniej niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy; do 254, 00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
- Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
- pracodawca lub osoba prowadząca zakale w imieniu pracodawcy , albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do wójta Gminy Łomazy odnośnie młodocianego pracownika zamieszkałego w Gminie Łomazy, który ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Dofinansowanie o którym mowa stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Kopie dokumentów potwierdzających ( potwierdzone za zgodność z oryginałem)
a) posiadanie kwalifikacji oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną przez pracodawcę na umowę o pracę,
b) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,
c) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego
d) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika
e) kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
f) zaktualizowanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku spółek - odpisu o wpisie do KRS
3. Uwierzytelnione kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de mini mis, oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
2) Art. 190-193 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 .);
4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.);
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r.Nr 244, poz. 1626 z póxn. Zm.);
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.);
8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2014 r.);
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.);
10) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U . z 2010 r. nr 53 poz. 312 z późn. zm);
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 20010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc deminimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)

 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o wielkości otrzymanej / nieotrzymaniu pomocy de minimis