NABÓR WNIOSKÓW  STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Stypendia pomostowe - logoWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XXI edycji programu (2022/2023) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2022 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Dotychczas z Programu skorzystało 33 stypendystów, w tym 31 z gminy Łomazy, 2 z gminy Rossosz. 

 

Stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 700 zł. Raty będą wypłacane w następującej wysokości:

- 1.200 zł w październiku i listopadzie

- 1.100 zł w grudniu

- 500 zł od stycznia do lipca

 

Wymagania:

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w 2022 r. i są maturzystami z 2022 roku;
zostały przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, wykaz:
pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 107,00 zł brutto. 
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algotyrmu.
Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana
z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

 

Termin:

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łomazy, w nieprzekraczalnym terminie
do 3 sierpnia 2022 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy
tel. 83 341 70 03 lub

 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Wniosek