Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

lomazyDziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

uglomazy.bip.lubelskie.pl