XIX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XIX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomazy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łomazy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Huszczy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Karty Dużej Rodziny.
13. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
14. Zapytania i interpelacje.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.