XXI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja z działalności Komisariatu Policji w Wisznicach.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności Studium i planów miejscowych Gminy Łomazy”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
18. Dyskusja związana z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
19. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
20. Zapytania i interpelacje.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.
.
Po zakończeniu obrad sesji odbędą się konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.