BLGD - nabór wniosków i spotkania szkoleniowe

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:30 do 15:30.

Zakres tematyczny:

  • „Działania promujące obszar LSR”
  • „Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej”
  • „Aktywizacja społeczności lokalnej”
  • „Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”

W związku z powyższym BLGD rozpoczyna cykl spotkań szkoleniowych dotyczących warunków przyznania pomocy, w zakresach wskazanych w ogłoszeniach o naborze wniosków. Jednocześnie przypominamy, że korzystanie ze wsparcia oferowanego przez BLGD jakim jest szkolenie oraz indywidualne doradztwo jest jednym z kryteriów punktowanych przy ocenie wniosków.

Harmonogram szkoleń
www.blgd.eu