PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego dla studentów I roku z terenu Gminy Łomazy.

Termin: Wnioski studenci I roku studiów mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Wymagania: Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r.;
- zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, akademickich uczelniach publicznych, w których przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora; wykaz publicznych uczelni akademickich w załączniku;
- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
- pochodzą z rodziny, której dochód (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.) na osobę nie przekracza 1.600 zł brutto lub 1.800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów co najmniej 90 wg specjalnego algorytmu.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach, Młodzieżowej Radzie Gminy itp.).


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03.

Wykaz Publicznych Uczelni Akademickich