PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE ŁOMAZY

lomazyco to jest?

W planowaniu przestrzennym określamy w jaki sposobu będzie zorganizowana przestrzeń sołectwa bądź całej gminy. To od ustaleń planowania przestrzennego zależy m.in. czy w danym miejscu będzie można wybudować dom mieszkalny lub oborę, w którym miejscu mieszkańcy będą mogli postawić świetlicę wiejską lub usytuować boisko, jak będzie wyglądała sieć dróg.

NAD JAKIM DOKUMENTEM PRACUJE OBECNIE GMINA ŁOMAZY?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

→ dokument obligatoryjny, sporządzany dla terenu całej gminy

→ określa główne wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, układu dróg, ochrony zabytków itp., które podlegają dalszemu uszczegółowieniu w planach miejscowych. Zapisy naszego studium będą podstawą do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

MIEJSCOWY PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI ŁOMAZY.

Szczegółowo decyduje o tym, jak ma wyglądać przestrzeń oraz co, gdzie i na jakich warunkach będzie można budować:

→ określa przeznaczenie, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów

→ lokalizuje tzw. inwestycje celu publicznego (takie jak ośrodek zdrowia, szkołę czy drogi)

→ wyznacza sieć dróg, planuje sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną

→ wprowadza ochronę miejsc ważnych kulturowo i przyrodniczo

 

W TRAKCIE SPOTKAŃ NA TEMAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO CHCEMY Z PAŃSTWEM POROZMAWIAĆ M.IN. O:

określenie (zmiana, poszerzenie) funkcji określonych terenów (np. funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne etc.) gdzie będzie można mieszkać, gdzie będzie można prowadzić działalność usługową czy produkcyjną – o jakim charakterze i na jakich zasadach.
gdzie zlokalizować miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
jak ma wyglądać nasza wieś jako całość – zasady zabudowy działek, takie jak wysokość zabudowań, wielkość terenu, którą można zabudować,
ile pozostawić terenu zielonego wokół budynków
jak zaprojektować wygodny układ dróg
jak ma wyglądać centrum Łomaz, aby było wygodne, przyjazne i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców gminy

Będzie można także porozmawiać z przedstawicielami gminy i urbanistką na temat możliwości budowy bądź rozbudowy na swoich działkach.

W ramach procedury planistycznej serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowe z architektem, urbanistką, specjalistką od komunikacji społecznej i samorządowcami.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ:

Harmonogram

 

Rodzicu! – na spotkaniu gwarantujemy nieodpłatną opiekę nad dziećmi