Nowe zasady segregacji odpadów

lomazyZgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018 r mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

 

Odpady zbierane selektywnie, winny być gromadzone w pojemnikach lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności od 60 l do 120 l o następującej kolorystyce:
1) papier - kolor niebieski;
2) szkło – kolor zielony;
3) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty;
4) odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy;
5) popiół – kolor czarny.

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia) takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny) należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK - czynny we wtorki w godz. 7:30 – 12:00 oraz w czwartki w godz. 12:00 – 15:30.
Lokalizacja PSZOK – ul. Robotnicza 5, tel. kontaktowy: 83 3417076

 

Zgodnie z uchwałą NR XXVI/195/17 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę gwarantuje:

 

Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej i wzabudowie wielorodzinnej będzie prowadzone:
a) papieru – jeden raz na 3 miesiące,
b) metale i tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,
c) szkło – jeden raz na 3 miesiące,
d) odpadów ulegających biodegradacji – jeden raz w miesiącu,
e) popiołu – jeden raz w miesiącu w okresie od października do maja,
f) odpadów wielkogabarytowych – 2 razy w roku.

 

Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej będzie prowadzone raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na rok 2018 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska.

Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia worków do selektywnej zbiórki w ilości1sztuka/gospodarstwo zgodnie z obowiązującą kolorystyką. Potrzebną ilość dla danego gospodarstwa właściciel będzie mógł dokupić w miejscowych sklepach za dodatkową opłatą.

 

Na mocy Uchwały NR XXVI/193/17 Rady Gminy Łomazyz dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Łomazy będzie obliczana miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej – od gospodarstwa domowego.

 

Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie:
5 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
10 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
15 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
20 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby;
24 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej.

 

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbieranei odbierane w sposób selektywny czyli odpady zmieszane:

15 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
30 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
45 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
60 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby;
75 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób;
90 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 osób;
105 zł od gospodarstwa domowego liczącego 7 osób;
120 zł od gospodarstwa domowego liczącego 8 osób i więcej.

Zasady Segregacji
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych