XXVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomazy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Łomazy na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1071L w miejscowości Łomazy”.
11. Informacja Wójta Gminy o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych korzystających z Karty Dużej Rodziny.
12. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
13. Zapytania i interpelacje
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.