Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy w Łomazach pok.17
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 03


Porady udzielane są bezpłatnie w każdy czwartek od godz. 15.30
w pierwsze czwartki miesiąca dyżur pełni Anna Kruszniewska Martyniuk
psycholog, terapeuta uzależnień.


 

Skład Komisji:
Maria Sadownik vel Sadowska – Przewodnicząca
Dorota Jeruzalska – Członek
Janusz Kosowski- Członek
Irena Mironiuk – Członek
Urszula Najdyhor – Członek
Elżbieta Sobechowicz – Członek
Zbigniew Bębas – Członek

GKRPA w Łomazach zapewnia podstawową pomoc psychoterapeutyczną i wsparcie dla:

 • członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki);
 • młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy;
 • osób doświadczających przemocy;
 • osób z tendencjami agresji;
 • osób w kryzysie;
 • małżeństw w konflikcie;
 • rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci;
 • każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia. 

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Łomazy z dnia 10 lutego 2012 roku 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 

Ważne dokumenty:

 1. Regulamin Gminnnj Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Certyfikat za aktywny udział
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii