Planowanie przestrzenne

studiumZa nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Od września 2017 roku intensywnie pracujemy nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy

lomazyObwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

studiumZa nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Od września 2017 roku intensywnie pracujemy nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

 

Czytaj więcej...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE ŁOMAZY

lomazyGmina Łomazy przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ważny będzie udział mieszkańców w konsultacjach, które odbędą się w październiku.

Dlaczego studium jest ważne dla każdego mieszkańca.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest strategicznym dokumentem opracowywanym raz na kilka lub nawet kilkanaście lat. Ten dokument określa główne założenia przestrzennego rozwoju danego terenu, w tym kierunki rozwoju zabudowy. Przykładowo, w studium samorząd lokalny decyduje, które obszary gminy będą odpowiednie pod działalność produkcyjną, gdzie powinny znaleźć się skupiska ludzi do mieszkania, a gdzie zachować tereny zielone. Ten dokument ma wpływ na decyzje inwestycyjne każdego mieszkańca – możliwość budowania się na danej działce lub prowadzenia innej działalności produkcyjnej bądź rolnej. Dlatego tak ważny jest  udział mieszkańców w konsultacjach poprzedzających uchwalenie studium.

O czym będziemy dyskutować na spotkaniach dla mieszkańców:

Konsultacje będą prowadzone w październiku tego roku. Na spotkaniach:

·       dowiemy się o co chodzi w planowaniu przestrzennym i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu;

·       pokażemy w jakich granicach będziemy planować;

·  wskażemy kierunki proponowanych zmian zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości gminy, możliwości i ograniczenia rozwoju wynikające z obowiązujących przepisów planowania przestrzennego oraz uwarunkowań merytorycznych zawartych w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy;

·       umożliwimy Państwu zapoznanie się z dokładnymi mapami wsi, sprawdzenie jakie przeznaczenie w studium mają Państwa działki ewidencyjne;

·       umożliwimy zaprojektowanie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym funkcjonalny przebieg dróg;

·       podyskutujemy o tym, jakie Państwo dostrzegacie problemy związane z dotychczasowym zorganizowaniem przestrzeni, jakie są Państwa potrzeby i pomysły, w jaki sposób ta przestrzeń powinna być urządzona w przyszłości;

·       damy wskazówki, jak złożyć merytoryczne wnioski do planu, a jak pojawią się wspólne potrzeby mieszkańców, pomożemy napisać wnioski zbiorowe.

Celem warsztatów jest wspólne tworzenie studium oraz uświadomienie, że właściwe zaplanowanie infrastruktury jest niezbędne do funkcjonowania terenów i podnosi ich wartość i walory użytkowe. Sesje warsztatowe mają również na celu zwiększenie  współpracy mieszkańców z Gminą w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Jest to nowatorskie podejście do planowania przestrzennego i pierwsze, zakrojone na tak szeroką skalę konsultacje w Gminie Łomazy.

Plan spotkań:

7 października:

Dubów, w godzinach 9-12

Burwin, w godzinach 12:30 – 15:30

Korczówka, w godzinach od 16 do 19

8 października

Huszcza, w godzinach 10 do 13

Łomazy, w godzinach od 13:30 do 16:30.

Na spotkaniach gwarantujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi.

 Harmonogram
Ulotka
Obwieszczenie MPZP
Obwieszczenie Studium
Obwieszczenie
 
 

Wniosek w sprawie Studium i Planu można złożyć na

http://npkonsultacje.pl/gm/lomazy

 
pfd doc 

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łomazy.

lomazyW związku z rozpoczęciem prac związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomazy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach związanych z zagospodarowaniem centrum Łomaz. Głównym celem wspólnych dyskusji jest poznanie potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych funkcjonujących na co dzień na terenie Łomaz.

Czytaj więcej...