Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023

lomazyLokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i realizowany w ramach projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Łomazy wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

 

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Łomazy umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne

plakat rewitalizacja lomazyGmina Łomazy realizuje projekt pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na „Przygotowywanie programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej...

Informacja

lomazySzanowni Państwo,

 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Czytaj więcej...