„Twoja Krew – Moje Życie"

Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w akcji honorowego oddawania krwi „Twoja Krew – Moje Życie". Akcja będzie prowadzona podczas Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeźwy Umysł" w dniu 16 sierpnia 2015 roku w godz. 15.00 do 18.00 w parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

lomazyOpracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy.
Zakres opracowania polega na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w/w zadania polegającego przebudowie drogi na odcinku od km 4+108 do km 8+056, wykonanie nowej nawierzchni, chodnika dla pieszych, zjazdów oraz oznakowania.

Zapytanie ofertowe
Informacja o wyniku postępowania

III Otwarty Turniej Siłowy

sztangaWójt Gminy Łomazy oraz prezes GLKST Niwa zapraszają na
III OTWARTY TURNIEJ SIŁOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁOMAZY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

 Integrowanie środowisk lokalnych w ramach rywalizacji sportowej, a także propagowanie sportów siłowych, to cel jaki przyświeca Turniejowi Siłowemu w Łomazach.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

UG

Wójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju napędowego.

Wnioski należy składać od 1 do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 3.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek

test

a;lkjvncl;as asdv;l nasdv;klcjasdvk asd vc asdvasdv   asdv;kljsandvlkjnsadv  asd vasd;kljvnaklsdjvn  asdva;skljdvn;lkasjdvnca;klsdvc  asdv;ksajdvnklasjdvn a svdask;ldjvnalks;djvnkasjdvn;laskjdv  a sdv;lkajsvdnlkasjdv  asdkvl;jnaslkdvj  a va;lksjdv laksdj vlkas dvasjv kalsj vdlkasj dv asldvkj salkv aslkj vdlaskj vdlkas dvlkajs vdlkas jvlkasj vlas vcas svlkas dvlksaj dvlkajsd vlasdkjv  asdlkv slkvj salkvjbsalkjvdbsalkv aslcvc asdlk jlksad

Festiwal Kultury Lokalnej

 17.05.2015 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbył się Festiwal Kultury Lokalnej. Celem festiwalu było przybliżenie mieszkańcom twórczości artystów związanych z Gminą Łomazy. Swoje prace zaprezentowało 25 twórców dając obraz bogactwa gminnej kultury.

Więcej na stronie GOK facebook >>

Nowe Stawki Opłat

UGDziałając na podstawie art. 6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013r. poz. 1399 ze zm.), w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Łomazy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015rr., poz. 1169), uprzejmie prosimy o wypełnienie i złożenie do dnia 30.06.2015r. nowej deklaracji.

Czytaj więcej...