BIBLIOTEKA – INWENTARYZACJA KSIĘGOZBIORU

biblioteka lomazyGminna Biblioteka Publiczna w Łomazach informuje, że
w dniach od 04.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA Z POWODU
SKONTRUM – INWENTARYZACJI KSIĘGOZBIORU
Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z Biblioteki i zapraszamy do wcześniejszego zaopatrzenia się w książki.

 

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

Obwieszczenie

XI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę XI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

X sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz § 22 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Łomazy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/247/18 Rady Gminy Łomazy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomazy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 5226), z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Czytaj więcej...

POMOC RODZINIE POSZKODOWANEJ W POŻARZE

POTRZEBNA JEST POMOC RODZINIE POSZKODOWANEJ W POŻARZE Z MIEJSCOWOŚCI STASIÓWKA

W dniu 26 września 2019 roku rodzinie ze Stasiówki spłonął dom wraz z całym wyposażeniem. Rodzina 2 osobowa pozostała bez dachu nad głową i całego wyposażenia domu.

Czytaj więcej...

D Y Ż U R Y

wybory gmina lomazyKOMISJI WYBORCZEJ DLA WYBORU MŁODZIEŻOWEJ
RADY GMINY ŁOMAZY W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2019r.
SIEDZIBA KOMISJI - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W ŁOMAZACH ul. Szkolna 18A

Czytaj więcej...