Stypendia Pomostowe 2019

tloka lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji programu Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2019, którzy rozpoczną studia dzienne, pochodzących z niezamożnych rodzin, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.


Z gminy Łomazy stypendium otrzymało łącznie 20 osób, w tym roku będzie 5 osób.
Stypendium wynosi 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Wymagania:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące warunki:

- zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, akademickich uczelniach publicznych. Wykaz publicznych uczelni akademickich: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2019/03/PSP_XVIIIed_uczelnie.pdf;

- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu;

- pochodzą z rodziny, której dochód (dochód wyliczony z czerwca 2019 r.) na osobę nie przekracza 1.688 zł brutto;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów co najmniej 90 wg specjalnego algorytmu;

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Termin:
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy (pokój Nr 14),
w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2019 r.
Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03.

Wniosek