XIV Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713/ z w o ł u j ę XIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja z działalności Komisariatu Policji w Wisznicach.
6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z „Karty Dużej Rodziny” za 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Łomazy.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
11. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2019 r.
13. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę Łomazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomazy do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łomazy na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2020 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomazy na rok szkolny 2019/2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
na drogach gminnych na terenie gminy Łomazy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego w Gminie Łomazy polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1071L Łomazy – Ortel Królewski w miejscowości Łomazy ul. Brzeska dł. 0,8 km.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Łomazy polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy-Kolembrody-Wiski dł. 9,0 km.
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu gminy Łomazy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łomazy oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania.
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łomazy lub jej jednostkom organizacyjnym.
29. Oświadczenia i wnioski Radnych.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 26 maja 2020 roku o godz. 11.00 w remizie OSP w Łomazach ul.Małobrzeska 13.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński