Lubelskie Samozatrudnienie!

Informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku, firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy.

 

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

- wysokiej jakości szkoleniami (40 h zajęć grupowych/ na grupę oraz 8 h doradztwa indywidualnego/ na osobę) - tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: przepisy prawne, księgowe, podatkowe, ZUS, sporządzanie biznesplanu.
- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób, których biznesplany otrzymają pozytywną rekomendację do otrzymania dofinansowania w czasie Komisji Oceny Wniosków. Wsparcie finansowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).
- fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe pomostowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).

 

http://ls.consultor.pl/