Pomoc żywnościowa 2021

Pomoc Żywnościowa - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.161,60 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł. 

 

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winne zgłaszać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach  w celu uzyskania skierowania. Uprzednio należy wypełnić oświadczenie pobierając druk z załącznika  lub pobrać druk oświadczenia z GOPS w Łomazach (znając swoją sytuację dochodową za poprzedni miesiąc).

                        

Informacje o pomocy żywnościowej można uzyskać pod nr tel. 83 3417051

Druk Oświadczenia