Dodatek mieszkaniowy


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828)
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 84, poz. 585 i poz. 587)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Miesięczny dochód

W 2015 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (tj. 1540,79 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura obecnie wynosi 880,45 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3, tel. 83 341 70 08.

Wniosek