XXVII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXVII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łomazy wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Łomazach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomazy na rok szkolny 2022/2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
z dotychczasowymi najemcami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
z dotychczasowymi dzierżawcami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego
z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 1056L i Nr 1078L położonych na terenie Gminy Łomazy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego
z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 1107L położonej na terenie Gminy Łomazy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Łomazy.
21. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku
o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, ul. Szkolna 18A.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński