XXXIII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/247/18 Rady Gminy Łomazy z dnia
15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Łomazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Łomazy z dnia 11 września 2007 roku w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Łomazy I.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/22 Rady Gminy Łomazy z dnia
31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2022 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej, drogi gminnej nr 101426L ul. Ogrodowa w Łomazach, dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej, drogi gminnej nr 101423L ul. Polna w Łomazach, dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
25. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku
o godz. 10.00 w sali remizo-świetlicy ul. Małobrzeska 14, 21-532 Łomazy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  Andrzej Wiński