Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Herb GminyW ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2023 roku zadań publicznych złożono 14 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 332/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Łomazy, dotację przyznano na realizację  14 ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku do pobrania pod adresem:

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/

 

Oferenci, którym  przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie do dnia 28.02.2023 r.

 

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy ze strony Oferenta.