Gmina Łomazy zwiększa dostępność w kolejnych budynkach dla osób ze szczególnymi potrzebami!


urządGmina Łomazy realizuje przedsięwzięcia grantowe „Gmina Łomazy-gminą bez barier”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskany grant w kwocie 250 tys. zł z PFRON zostanie przeznaczony na poprawę dostępności architektonicznej.

 

Urząd Gminy Łomazy w 2023 roku zostanie wyposażony w:

- zewnętrzną windę platformową,

- miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

- stronę internetową dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa dotyczących dostępności cyfrowej.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Łomazy. Powyższe działania w znacznym stopniu poprawią dostęp do usług świadczonych w Urzędzie Gminy osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

 

Projekt jest realizowany w ramach grantu „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

plakat