XXXVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomazy za lata 2021-2022 przyjętego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomazy na lata 2021-2024.
8. Informacja Wójta Gminy Łomazy o wykonaniu planu finansowego do wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łomazy uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Łomazy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łomazy na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2023-2038.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.
15. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 12.30 w sali remizo-świetlicy OSP  ul. Małobrzeska 13, 21-532 Łomazy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Andrzej Wiński