Procedura budowy przyłączy

Procedura budowy przyłączy bez zgłoszenia robót budowlanych – z pominięciem powiadowmienia organu administracyjnego o zamiarze budowy przyłącza

 

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.

2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.

4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.

5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.

6. Wykonujemy przyłącze.

7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.

8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).

9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wniosek