Zapytanie ofertowe

lomazyOpracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy.
Zakres opracowania polega na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w/w zadania polegającego przebudowie drogi na odcinku od km 4+108 do km 8+056, wykonanie nowej nawierzchni, chodnika dla pieszych, zjazdów oraz oznakowania.

Zapytanie ofertowe
Informacja o wyniku postępowania

Nowe Stawki Opłat

UGDziałając na podstawie art. 6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013r. poz. 1399 ze zm.), w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Łomazy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015rr., poz. 1169), uprzejmie prosimy o wypełnienie i złożenie do dnia 30.06.2015r. nowej deklaracji.

Czytaj więcej...

Wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej

UGSzanowni Państwo,

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w wyborach Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej.

Gratuluję nowym sołtysom życząc sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz sołectw, ale jednocześnie dziękuję ustępującym, którzy nie zostali wybrani lub też zrezygnowali z kandydowania.

Czytaj więcej...