Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w trybie zarządzenia nr 191/2021 Wójta Gminy Łomazy z dnia 16 września 2021 roku.

Sprawozdanie

 

 

 

 

 

XXI sesja Rady Gminy Łomazy

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...