Przejdź do treści

Czy Łomazy będą miastem? Oddajemy głos mieszkańcom i zapraszamy do konsultacji

Dnia 16 lutego 2023 Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomazy dotyczących nadania miejscowości Łomazy statusu miasta. Opinia gminnej społeczności wyrażona za pośrednictwem odpowiedzi na pytanie ankietowe pozwoli nakreślić zasadność procedury i dalsze kroki w tym zakresie.

Zainicjowane przez Radę Gminy działania są konsekwencją pism skierowanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego do samorządów, które utraciły prawa miejskie po Powstaniu Styczniowym, w sprawie wyrażenia opinii co do zasadności rozpoczęcia procedury.

Poprzez ankietę mieszkańcy mogą wyrazić poparcie lub sprzeciw nadaniu miejscowości Łomazy statusu miasta, mają również prawo „wstrzymać się od głosu”. Wypełniona ankieta i jej zwrot ma ogromne znaczenie dla dalszego postępowania.

Konsultacje potrwają w terminie od 03.03.2023 r. do 23.03.2023 r. we wszystkich sołectwach Gminy Łomazy, a ich celem jest uzyskanie opinii mieszkańców powyżej 18 roku życia. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w konsultacjach tylko jeden raz.

Aby oddać głos należy wypełnić ankietę i złożyć:

  • w załączonej kopercie do Urzędu Gminy Łomazy lub sołtysa;
  • lub wysłać w formie skanu/zdjęcia na adres: ug@lomazy.pl;

Ankiety są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie urzędu gminy.

Ankiety konsultacyjne złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Wyniki konsultacji społecznych zostaną ogłoszone po ich zakończeniu na stronie gminy.

Każdy głos jest bardzo ważny! Zdecydujmy razem!

Łomazy spełniają kryteria ustawowe, aby odzyskać status miasta:

  • bogata wielowiekowa historia Łomaz jako miasta (ponad 300 lat). Posiadanie w przeszłości praw miejskich od 1568 r., odebranych przez władze carskie po upadku Powstania Styczniowego w 1870 r.;
  • posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych – układ urbanistyczny typu miejskiego z wyodrębnionym rynkiem przy Placu Jagiellońskim, jednoznacznie ukształtowane centrum, zwarta zabudowa, a także infrastruktura miejska: drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów, uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego;
  • pełnienie funkcji ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego o znaczeniu ponadlokalnym: siedziba Urzędu Gminy, Zespołu Placówek Oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Klubu Malucha, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, Banku Spółdzielczego, poczty, ośrodka zdrowia, apteki, stacji paliw, straży pożarnej będącej w KSRG, orkiestry dętej, kina, Klubu Seniora, klubów sportowych i zakładów usługowo-handlowych oraz licznych organizacji pozarządowych. W Łomazach znajdują się ponadto remizo-świetlica, stadion sportowy, skatepark, siłownie plenerowe, hala sportowa, boisko Orlik, wyznaczone szlaki turystyczne, Miejsca Obsługi Turysty. W Łomazach odbywają się cotygodniowe targi, których tradycja sięga XVI wieku, a także cykliczne wydarzenia kulturalne. W najbliższym roku powstanie posterunek policji oraz inkubator przedsiębiorczości;
  • zmieniająca się struktura zatrudnienia związana ze zmniejszaniem się osób zatrudnionych w rolnictwie oraz zwiększaniem się zatrudnienia mieszkańców w podmiotach prowadzących działalność pozarolniczą;
  • obiekty zabytkowe związane z historią miejscowości i regionu: kościół parafialny wraz z plebanią, kaplica cmentarna, cmentarz parafialny rzymskokatolicki oraz cmentarz żydowski-kirkut.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Gmina Łomazy jest jedyną gminą powiatu bialskiego i województwa lubelskiego, która rozpoczęła procedurę konsultacji z mieszkańcami zmianę statusu miejscowości?

NIE – Propozycję Wojewody Lubelskiego otrzymało ponad 30 samorządów województwa lubelskiego, w tym 6 gmin powiatu bialskiego.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości i jak jest naliczany podatek rolny?

NIE – Stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy, nie zmienią się zasady jego uchwalania, niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Kwoty podatków są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi, bez względu na status miejscowości.

Czy wzrosną opłaty za wodę, ścieki i śmieci?

NIE – Stawki tych opłat ustala Rada Gminy i PGW Wody Polskie, więc zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?

NIE – Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.

Czy będzie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

NIE – Nie ma takiego zakazu. Nadal będzie można prowadzić działalność rolniczą, na dotychczasowych zasadach.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?

NIE – Dodatek wiejski nie ulegnie zmianie – decyduje liczba mieszkańców, a nie status miejscowości.

Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

NIE – Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów i zasady ustalania subwencji. Subwencja oświatowa również nie ulegnie zmianie, zostanie na dotychczasowym poziomie.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów?

NIE – Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego i innych dokumentów.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?

NIE – Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych, jak dotychczas.

Czy potrzebne będą przedterminowe wybory radnych i burmistrza?

NIE – W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy, jest ciągłość prawna tych organów. Rada Gminy zmieni nazwę na Rada Miasta i Gminy, Wójt – Burmistrz Miasta i Gminy, Urząd Gminy – Urząd Miasta i Gminy. Zmiana nie wydłuży kadencji tych organów.

Czy wzrośnie wynagrodzenie burmistrza i diety radnych?

NIE – Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy według stawki z tych samych przepisów ustalonych dla gmin do 15 tys. mieszkańców. Identyczna sytuacja dotyczy diet radnych i sołtysów.

Czy zwiększy się zatrudnienie w urzędzie oraz wzrosną wynagrodzenia urzędników?

NIE – Zmiana statusu nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie oraz wzrostem wynagrodzeń, a także zmianą zakresu zadań organów gminy.

Czy zmienią się sołectwa, funkcja sołtysa i fundusz sołecki?

NIE – Nadal będzie funkcjonował fundusz sołecki, sołtysi i będą te same sołectwa.

Czy koszty zmian, które poniesie administracja będą wysokie?

NIE – Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy, natomiast instytucje gminne (GOPS, GOK, ZPO, GZUK, GBP, COM, GKM) nie zmienią swoich nazw i danych.

Czy zmieni się dostęp do funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?

TAK – W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Co istotne, pozyskując środki dla miasta Łomazy będzie je można również przeznaczać na rozwój pozostałych miejscowości gminy.

Oddajemy głos mieszkańcom i zapraszamy do konsultacji

Zarządzenia

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych odbytych w dniach od dnia 3 marca 2023 roku do 23 marca 2023 roku w Gminie Łomazy w sprawie nadania miejscowości Łomazy statusu miasta.