Przejdź do treści

Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020

Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” jest wynikiem wspólnych ustaleń 12 gmin powiatu bialskiego w zakresie współpracy na rzecz rozwoju wyznaczonego obszaru funkcjonalnego. Gminami wchodzącymi w skład obszaru są: Gmina Janów Podlaski, Gmina Kodeń, Gmina Konstantynów, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Łomazy, Gmina Piszczac, Gmina Rokitno, Gmina Sławatycze, Miasto Terespol, Gmina Terespol, Gmina Tuczna i Gmina Zalesie.

W dniu 10.10.2014r. przedstawiciele ww. gmin podpisali list inwencyjny o wzajemnej współpracy i opracowaniu dokumentu wyznaczającego kierunki rozwojowe tego obszaru.

Strategia składa się z trzech zasadniczych części: analityczno – diagnostycznej, strategicznej oraz wdrożeniowej i obejmuje okres od 2015 do 2020r. W części analityczno – diagnostycznej dokonano syntetycznej diagnozy obszaru, która została przedstawiona w formie Aneksu statystyczno – diagnostycznego do niniejszego dokumentu (załącznik 4.1.). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić potencjały, bariery oraz szanse rozwojowe w kontekście relacji i powiązań przestrzennych wewnątrz obszaru. W części strategicznej wyznaczono misję i wizję obszaru funkcjonalnego określając jednocześnie cele strategiczne i operacyjne oraz spójność z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Trzecia część – wdrożeniowa – zawiera plan operacyjny, w którym przedstawiono zestawienie kierunków działań w ramach zdefiniowanych celów operacyjnych, jakie będą podejmowane przez samorządy lokalne zarówno w partnerstwie jak i w ramach zadań własnych. Plan określa również rolę samorządów w realizacji zaplanowanych zadań, jak i możliwe źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych.

Pliki do pobrania