Przejdź do treści

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach
ul. Rolnicza 2
21-532 Łomazy

Jacek Adamski – Kierownik
tel.: 83 34 17 059
gzuk@lomazy.pl


Zakład odpowiada za zadania związane z przygotowaniem i zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy, odbiór ścieków siecią kanalizacyjną oraz ze stałych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczani ścieków, a także utrzymaniem zieleni, porządku i czystości w gminie. W celu zgłoszenia awarii bądź odbioru nieczystości płynnych należy skontaktować z numerem tel.: 83 341 70 59 lub zgłosić osobiście do siedziby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach przy ul. Rolniczej 2. Mieszkaniec może również złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, podpisać umowę oraz uzgodnić dokumentację projektową.

Informujemy, że wpłaty za dostarczoną wodą i odebrane ścieki przejmowane są na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach. BS w Łomazach 82 8037 0008 0011 1689 2000 0030

Zobacz także