Przejdź do treści

Zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010) wprowadza się bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.

Opłaty należy wpłacać na konto: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450

Na terenie Gminy Łomazy obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru i tektury;
 • metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
 • szkła;
 • bioodpadów;
 • frakcji mokrej;
 • popiołu;
 • odpadów resztkowych;
 • przeterminowanych leków i chemikaliów;
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych baterii i akumulatorów;
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • odpadów niebezpiecznych;
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na swojej nieruchomości i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem, następujących frakcji odpadów:

 • papier;
 • metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • szkło;
 • bioodpady;
 • frakcja mokra;
 • popiół;
 • odpady resztkowe.

Ustala się następujące oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:

 • papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”;
 • metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”;
 • bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”;
 • frakcja mokra – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Frakcja mokra”;
 • popiół – pojemnik lub worek koloru szarego z napisem „Popiół”;
 • odpady resztkowe – pojemnik lub worek koloru czarnego.

Ważne: odpady resztkowe – odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, te których nie można wydzielić do pojemników na odpady segregowane i nie można oddać do PSZOK;

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:

 • papier i tektura – raz na kwartał,
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
 • szkło – raz na kwartał,
 • bioodpady – od kwietnia do listopada – raz na dwa tygodnie,
 • frakcja mokra – raz na dwa tygodnie,
 • popiół – od października do maja raz w miesiącu,
 • odpady resztkowe – raz na dwa tygodnie;

na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

 • papier i tektura – raz na kwartał,
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,
 • szkło – raz na kwartał,
 • bioodpady – od kwietnia do listopada – raz na tydzień,
 • frakcja mokra – raz na tydzień,
 • popiół – od października do maja raz w miesiącu,
 • odpady resztkowe – raz na tydzień.

Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie przez gminę i przedsiębiorcę, z którym Gmina Łomazy ma zawartą umowę na odbiór odpadów z terenu gminy Łomazy.

Harmonogram odbioru odpadów podawany jest do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Łomazy www.lomazy.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi oraz przekazywany właścicielom nieruchomości w Urzędzie Gminy i u Sołtysów .

Metody ustalenia opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

 • Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Łomazy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej .
 • Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie w wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 • Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w p. 2, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 • Ustala się zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej. Zwolnienie przysługuje w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.
 • Zgodnie z wypełnioną nową deklaracją o posiadaniu kompostownika bioodpady nie będą odbierane z tych gospodarstw.

Opłaty należy wpłacać na konto: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomazy NR XIII/90/19 z dnia 30 grudnia 2019r wprowadzono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, którą należy złożyć do UG Łomazy do dnia 31-01-2020r.
Formularze deklaracji dostępne są w urzędzie gminy, u sołtysów wsi i na stronie internetowej ug@lomazy.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.

PSZOK

 1. Gmina Łomazy organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK. Lokalizacja PSZOK i terminy odbioru opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy sześć razy w roku zgodnie z harmonogramem w godz. 8.00-13.00 na terenie dawnej bazy SKR przy ul. Rolniczej 2
 3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy odbierane są nieodpłatnie.
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  • papier i tekturę;
  • metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
  • szkło;
  • bioodpady;
  • popiół;
  • odpady resztkowe;
  • przeterminowane leki;
  • meble i odpady wielkogabarytowe;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • zużyte opony;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe;
  • odpady niebezpieczne i chemikalia;
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 5. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.
 7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj wskazuje na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na rok 2020 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska.