Przejdź do treści

Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego

Gmina Łomazy w dniu 27 września 2022 r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego”.

Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego.

Gmina Łomazy w dniu 27 września 2022 r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego” w ramach Programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: POIS.03.01.00-00-0328/22 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: POIS.03.01.00-00-0328/22 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych z zakresu ruchu drogowego.

Efektem realizacji powyższego projektu i zamierzonych celów będzie:

Utworzenie miasteczka rowerowego, które stanie się centrum edukacyjnym dzieci i młodzieży w tym zakresie. Możliwość sprawdzenia w praktyce posiadanej wiedzy zwiększy kompetencje uczniów w poruszania się po drogach. Przedsięwzięcie zakłada montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego o wymiarach 30×20 m na utwardzonym placu znajdującym się w pobliżu Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach, ul. Szkolna 18 a i szkolnej infrastruktury sportowej.

Całkowita wartość projektu: 66 100,00 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 56 185,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 16.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją projektu

Gmina Łomazy realizująca projekt pn. „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego” w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: