Przejdź do treści

Gmina Łomazy zwiększa dostępność w kolejnych budynkach dla osób ze szczególnymi potrzebami!

Gmina Łomazy realizuje przedsięwzięcia grantowe „Gmina Łomazy-gminą bez barier”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskany grant w kwocie 250 tys. zł z PFRON zostanie przeznaczony na poprawę dostępności architektonicznej.

Urząd Gminy Łomazy w 2023 roku zostanie wyposażony w:

  • zewnętrzną windę platformową,
  • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • stronę internetową dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa dotyczących dostępności cyfrowej.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Łomazy. Powyższe działania w znacznym stopniu poprawią dostęp do usług świadczonych w Urzędzie Gminy osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Projekt jest realizowany w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.