Przejdź do treści

III sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łomazy wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 1056L położonej na terenie Gminy Łomazy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 1071L położonej na terenie Gminy Łomazy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 1080L położonej na ternie Gminy Łomazy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/388/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2024 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 23. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w świetlicy Huszczy Drugiej Nr 8, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

                 Andrzej Wiński