Przejdź do treści

Informacja – kontrola zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) wszystkie samorządy w Polsce zostały zobligowane do przeprowadzenia kontroli dokumentacji związanej z odbiorem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych na swoim terenie.

Rada Gminy Łomazy uchwałą Nr XXXIII/276/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy” uregulowała częstotliwości wywozu nieczystości w sposób następujący:

  • ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 1 raz w roku,
  • z przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Gminy do dnia 8 sierpnia 2024 r. mają obowiązek przeprowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub z przydomowej oczyszczalni ścieków. Niezastosowanie się gminy do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie karą pieniężną w wysokości od 10.000 do 50.000 zł. W związku z powyższym, począwszy od 3 kwietnia 2023 r. na terenie naszej gminy prowadzone są kontrole. Sprawdzane są dokumenty w zakresie:

  • umów na wywóz nieczystości z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • dowody uiszczenia opłaty za powyższe usługi.

Mieszkańcy Gminy Łomazy mogą zgłaszać się indywidualne do Urzędu Gminy w Łomazach, pok. 18 celem okazania wyżej wymienionych dokumentów.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Łomazy tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach, ul. Rolnicza 2, 21-532 Łomazy, tel. 83 3417059.