Przejdź do treści

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łomazy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Urząd Gminy w Łomazach informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Łomazy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, cmentarze, sklepy itp.

Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jednakże jest obowiązany do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór zebranych na terenie nieruchomości odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (link do rejestru). Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do:

  • uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust.4a).

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami określonymi w Regulaminie oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług i dowodów uiszczania opłat za te usługi w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łomazach pok. nr 18 lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy ug@lomazy.pl

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 83 3417076