Przejdź do treści

Nabór wniosków Stypendiów Pomostowych

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany uprzejmie informują o realizacji XXIII edycji programu (2024/2025) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2024 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów.

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 10.000 złotych, wypłacanym w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 1 000 zł studenci otrzymują dostęp do oferty rozwojowej Programu, tj. mogą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej. Oprócz tego, zdolni i osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Wymagania:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników
i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2024 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
    wykaz: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2024/04/Uczelnie-akademickie_XXIII-PSP.pdf
  • pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 2.969 zł brutto wyliczony z czerwca 2024 r.  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algotyrmu. Algorytm obliczenia liczby punktów zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu przuznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2024/2025 (Segment II) (https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/);
  • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXIII edycji Programu Stypendia Pomostowe.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana
z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Termin:

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy, pok. nr 14 w terminie
do 9 sierpnia 2024 r. Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy
tel. 83 341 70 03 lub
https://www.stypendia-pomostowe.pl/aplikuj-o-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow-rekrutacja-ruszyla-2/#post-21024

Wzór wniosku do pobrania: